ໂຄງຮ່າງບົດຈົບຊັ້ນ

ເພື່ອເປັນການກຳນົດໂຄງຮ່າງຂອງບົດຈົບຊັ້ນໃຫ້ເປັນໄປໃນລັກສະນະອັນເປັນເອກະພາບກັນຂອງ ນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນ ພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງຂອງບົດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປໃນຮູບແບບອັນດຽວກັນ ໂດຍກຳນົດດັ່ງນີ້:

 

- ປົກຂອງບົດຈົບຊັ້ນ: ດາວໂຫຼດ

- ຮູບແບບຂອງບົດ: ດາວໂຫຼດ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template