fbpx
Microsoft Excel
2 students

ຫຼັກສູດ Microsoft Excel ຈາກວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ສອນໂດຍ ອາຈານ ສົມປະສົງ ວົງຖາວອນ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບໃຜ

  • ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີພື້ນຖານ Excel
  • ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ
  • ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທົ່ວໄປ

 

ຈະໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່?

  • ເລີ່ມຕົ້ນແນະນຳໂປຣແກຣມ Excel
  • ການໃຊ້ງານສູດຕ່າງໆຕາມຕົວຢ່າງ
  • ສູດ Sum, Average, Count ເປັນຕົ້ນ
  • ນອກນັ້ນຍັງມີ Lookup, Vlookup, Hlookup ແລະ ອີກຫຼາກຫຼາຍ
  • ຮຽນຕາມຕົວຢ່າງຈິງ ສາມາດນຳໄປປະຍຸກໃຊ້ໄດ້

 

Free

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *