Business Administrator

Business Administrator

ຫຼັກສູດ
ຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ / Higher Diploma of Business Administration
ການຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ.
ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

 • ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທົ່ວ​ໄປ
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍ ການ​ເງິນ-​ການ​ບັນຊີ
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ບັນຊີ
 • ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ອັງກິດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ

 

Year I
Term 1 Term 2 Term 3
 • General English I
 • Lao Economics History
 • Introduction to Finance
 • Business English I
 • Organization Behavior
 • Strategy Management
 • Basics of Accounting
 • Principle of Marketing
 • Lao Economics Politics
 • General English II
 • Microsoft Office 2007
 • Stock and Bond Marketing Management
 • Human Resource
 • Management 1
 • Business Finance
 • Introduction to Business
 • Micro Economics
 • Enterprise Accounting
 • Microsoft Office 2007

 

Year II
Term 1 Term 2 Term 3
 • Human Resource Management 2
 • Business Mathematics
 • Public Budget and Finance
 • Small Business Management
 • Business Law and  Ethics
 • English Business II
 • Brand Management
 • Financial Information Analysis I
 • Letters of Business
 • Business English III
 • Microsoft Office  2007
 • Tax Law
 • Final Report Project
 • Financial Information
 • Analysis II
 • Economics Comparative
 • Business English IV
 • Marketing Management
 • Challenges of Globalization

 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template