Financial and Accounting

Financial and Accounting

ຫຼັກສູດ
ຊັ້ນສູງ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ / Higher Diploma of Financial and Accounting
ການຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ.
ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

 • ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທົ່ວ​ໄປ
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ​ກົດໝາຍ ການ​ເງິນ-​ການ​ບັນຊີ
 • ທ່ານ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ບັນຊີ
 • ທ່ານສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ພາສາ​ອັງກິດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ

ວິຊາຮຽນ

Year I
Term 1 Term 2 Term 3
 • General English I
 • Lao Economics History
 • Microsotf office 2007
 • Basic Business
 • Business Finance
 • Business Enlish I
 • Enterprise Account I
 • Principle of Marketing
 • Finance and Banking
 • Mathermatics
 • Bond and Stock Market
 • General English II
 • Enterprise Account II
 • Risk Service
 • Business Financial
 • Tax Law
 • Public Budget and Finance
 • Business English II

 

Year II
Term 1 Term 2 Term 3
 • Accounting Sevice
 • Auditing Account
 • Business Finance II
 • Business English III
 • General English III
 • Microsoft Office 2007
 • Information System Management
 • Analyzing Account
 • Program I
 • Microsoft Office 2007
 • Business English IV
 • General English IV
 • Progarming II
 • Final Report Project
 • Microsoft Office 2007
 • Business English V
 • General English V
 • Corporate Financial Management

 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template