Korean Training Course

Korean Training Course

 

ຮຽນຮູ້ນຳຄົນເກົາຫຼີໂດຍກົງ ເມື່ອຈົບແລ້ວສາມາດສົນທະນາເປັນເລີຍທັນທີ.
ມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝໃນການຮຽນ

ພ້ອມທັງກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃຊ້ທັກສະພາສາເກົາຫຼີ

ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ສາມັນຊົນ ພະນັກງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງໆ

 

Term Course
Term 1 Reading (Basic) Speaking (Basic) Writing (Basic)
Term 2 Reading (Advance) Speaking (Advance) AV* Writing (Advance)

 

ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ
ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮຽນ ກັບ ອາຈານທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template