ປະກາດຜົນເສັງຄັດເລືອກ ສົກຮຽນ 2017-2018

 

ຜົນເສັງສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ-ການບັນຊີ

ຜົນເສັງສາຂາ ພາສາອັງກິດ

ຜົນເສັງສາຂາ ໄອທີ ແລະ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template