ຮັບສະມັກນັກຮຽນ ພາສາອັງກິດ

ຮັບສະມັກນັກຮຽນ ພາສາອັງກິດ

ເປີດເທີມຫຼັກສູດເດັກນ້ອຍ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບນັກຮຽນພາສາອັງກິດ ອາຢຸ 6 ປີຂຶ້ນໄປ ເພື່ອເຂົ້າຮຽນຫຼັກສູດພາສາອັງກິດທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ ມີອາຈານທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ອາຈານຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມສອນ

ໂຄງຮ່າງການຮຽນມີດັ່ງນີ້

ເທີມ ລາຍລະອຽດວິຊາຮຽນ
1 English Time, Childplay, Let's go Starter book, Speaking
2 English Time, Childplay, Let's go Book 1, Speaking
3 English Time, Childplay, Let's go Book 2, Speaking
4 English Time, Childplay, Let's go Book 3, Speaking
5 English Time, Childplay, Let's go Book 4, Speaking
7 Grammar, Reading, Writing, Speaking
8 Grammar, Reading, Writing, Speaking
9 Grammar, Reading, Writing, Speaking

ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈົບຈາກຫຼັກສູດນີ້ແລ້ວ ສາມາດເຂົ້າຮຽນຕໍ່ຫຼັກສູດ Foundation ທີ່ທາງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ໄດ້ຈັດໄວ້ໃຫ້ ເພື່ອເປັນການເສີມທັກສະພາສາອັງກິດ

ສົນໃຈຂໍ້ມນເພີ່ມທີ່ແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900, 021 353901

Quality Assuarance

Lesson Plan Template