Summer Course 2013 Open

 

ເປີດແລ້ວ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບນ້ອງໆນັກຮຽນລະດັບປະຖົມ ຫາ ລະດັບມັດທະຍົມທັງຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາເລີ່ມເປີດມາແຕ່ວັນທີ 17/06/2013 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນມື້ທຳອິດກໍເຫັນວ່າມີນັກຮຽນເຂົ້າມາສະໝັກຫຼາຍພໍສົມຄວນ 

ໃນຫຼັກສູດ ນ້ອງໆຈະໄດ້ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ນຳຄູລາວ ຄູຕ່າງປະເທດ ຄອມພິວເຕີ ພ້ອມທັງມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສຶກສາໃນຊ່ວງລະດູປິດພາກຮຽນນີ້.

ເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ຜ້ປົກຄອງທີ່ສົນໃຈຢາກໃຫ້ຍົກລະດັບພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກຕົນເອງກໍໂທມາສອບຖາຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021 353900-1 ຫຼື ຈະອີເມວ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Quality Assuarance

Lesson Plan Template