ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ

News Feed

ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ

ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບນັກສຶກສາ ສາຂາພາສາອັງກິດ ຊຸດໃໝ່ ຫ້ອງປີກຽມ Foundation ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 2/1/2018

ສາຂາພາສາອັງກິດ ຫ້ອງປີກຽມ

ວິຊາຮຽນ ຊ່ວງຮຽນ
  • Writing
  • Grammar
  • Speaking
  • Screen
  • Vocabulary
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2

ສຳລັບຫ້ອງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນແມ່ນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານຕ່າງປະເທດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຄອມພິວເຕີພ້ອມ

Quality Assuarance

Lesson Plan Template