ປັດຈຸບັນວິທະຍາໄລລາວ-ທ໊ອບຂອງພວກເຮົາມີຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດ 5 ສາຂາວິຊາຮຽນ

  1. ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
  2. ສາຂາວິຊາ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  3. ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
  4. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
  5. ສາຂາວິຊາ ການເງີນ-ການບັນຊີ