ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ

 

ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ

 

Year I

Term 1

Term 2

Term 3

1.General English I

2.Lao Economics History

3.Microsotf office 2007

4.Basic Business

5.Business Finance

6.Business Enlish I

1.Enterprise Account I

2.Principle of Marketing

3.Finance and Banking

4.Mathermatics

5.Bond and Stock Market

6.General English II

1.Enterprise Account II

2.Risk Service

3.Business Financial

4.Tax Law

5.Public Budget and Finance

6.Business English II

 

Year II

Term 1

Term 2

Term 3

1.Accounting Sevice

2.Auditing Account

3.Business Finance II

4.Business English III

5.General English III

6.Microsoft Office 2007

1.Information System Management

2.Analyzing Account

3.Program I

4.Microsoft Office 2007

5.Business English IV

6.>General English IV

1.Progarming II

2.Final Report Project

3.Microsoft Office 2007

4.Business English V

5.General English V

6.Corporate Financial Management