ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ທ່ານຈະໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ຮູ້ຈັກ​ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ

 

ລາຍວິຊາຮຽນ

Year 1

Year 1-1

– General English 1

– Philosophy

– Office 1

– Graphic 1

– Math

– Electricity

– Data structure

Year 1-2

– General English 2

– politic

– Office 2

– Graphic 2

– Fundamental of Electronic

– Programming 1

– Network

Year 1-3

– General English 3

– Office 3

– Web Design 1

– Relationship

– Database 1

– Programming 2

Year 2

Year 2-1

– General English 4

– Database 2

– E-Commerce

– Programming 3

– Data Analysis 1

Year 2-2

– General English 5

– Web Development 1

– Workshop

– Programming 4

– Hardware

– Data Analysis 2

Year 2-3

– English For Computer

– Web Development 2

– Content management System

– Operating System

– Project

– Linux

Year 3

Year 3-1

– Intern

Year 3-2

– Thesis writing

– OOP

Year 3-3

– Final Report