ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

 

ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝພ້ອມກັບການປະຕິບັດ ງານໂຕຈິງ.

 

Year I

Term 1

Term 2

Term 3

1.General English I

2.Lao Economics History

3.Introduction to Finance

4.Business English I

5.Organization Behavior

6.Strategy Management

1.Basics of Accounting

2.Principle of Marketing

3.Lao Economics Politics

4.General English II

5Microsoft Office 2007

6.Stock and Bond Marketing Management

1.Human Resource

2.Management 1

3.Business Finance

4.Introduction to Business

5.Micro Economics

6.Enterprise Accounting

7.Microsoft Office 2007

 

Year II

Term 1

Term 2

Term 3

1.Human Resource Management 2

2.Business Mathematics

3.Public Budget and Finance

4.Small Business Management

5.Business Law and  Ethics

6.English Business II

1.Brand Management

2.Financial Information Analysis I

3.Letters of Business

4.Business English III

5.Microsoft Office  2007

6.Tax Law

1.Final Report Project

2.Financial Information

3.Analysis II

4.Economics Comparative

5.Business English IV

6.Marketing Management

7.Challenges of Globalization