ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງພາສາອັງກິດ

 

ເນັ້ນທຸກຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ໄວຍະກອນ, ການຂຽນ, ການອ່ານ, ການຟັງ ຫຼື ການເວົ້າ. ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນກັບອາຈານຕ່າງປະເທດເຈົ້າຂອງພາສາໂດຍຕົງ.

 

ລາຍວິຊາຮຽນ

 

LC 1

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– Lao

LC 2

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– ESP

LC 3

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– ESP

Year 1

Year 1-1

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– Computer

– Lao

Year 1-2

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– Computer

– Lao

Year 1-3

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– Computer

– Lao

Year 2

Year 2-1

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– LAo

– Pronunciation

Year 2-2

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– ESP

Year 2-3

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– Lao

Year 3

Year 3-1

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– ESP

Year 3-2

– Grammar

– Speaking

– Reading

– Writing

– ESP

Year 3-3

– Business Letter

– Hotel & Centering

– ESP Key Business Skill