ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທຸລະ​ກິດ

 

ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ຈາກ​ຫຼັກສູດຄືການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ ສາມາດອອກ​ແບບ​ ແລະພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ

 

ລາຍວິຊາຮຽນ

Year 1

Year 1-1

– General English 1

– Philosophy

– Office 1

– Graphic 1

– Organized and Management

– General Accounting

– Data structure

Year 1-2

– General English 2

– politic

– Office 2

– Graphic 2

– Human Resources Management

– Enterprise Accounting

– Network

Year 1-3

– General English 3

– Office 3

– Web Design 1

– Relationship

– Programming 1

– Principle of Marketing

Year 2

Year 2-1

– General English 4

– E-Commerce

– Programming 2

– Web Development 1

– Law of Enterprise

– Management of marketing

Year 2-2

– General English 5

– Web Development 2

– Programming 3

– Database

Year 2-3

– General English 6

– Programming 4

– Content Management System

– Workshop

– Project

– Linux

Year 3

Year 3-1

– Intern

Year 3-2

– Data Analysis

– Business Statistics

– thesis writing

– Web Development 3

Year 3-3

– Final Report