Advance Computer

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໂປຮແກຮມອອກແບບ Graphic Design, Web Design

Microsoft Office Access

 •  ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ, ວິທີການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍ Access
 •  ເໝາະກັບນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈເລື່ອງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນ
 •  ສ້າງຖານຂໍໍ້ມູນໄວ້ສຳລັບເກັບຂໍ້ມູນ
 •  ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງນັ້ນມາປະມວນຜົນເພື່ອການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ

 

Graphic Design

 •  ຮຽນຮູ້ການສ້າງງານພິມຕ່າງຕ່າງດ້ວຍໂປຣແກຣມ Photoshop ແລະ Illustrator
 •  ເໝາະກັບນັກສຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບສື່ສິ່ງພິມ
 •  ຮຽນຮູ້ຕັ້ງແຕ່ພີ້ນຖານຈົນສ້າງເປັນ

 

Web Design

 •  ຮຽນຮູ້ການສ້າງ ແລະ ອອກແບບໜ້າເວັບດ້ວຍພາສາ HTML ແລະ CSS
 •  ພ້ອມທັງການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມຊ່ວຍເຊັ່ນ Dream Weaver ແລະ Notepad++
 •  ເໝາະກັບນັກອອກແບບ ຫຼື ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການສ້າງເວັບໄຊ

 

Computer Repair

 •  ຮຽນຮູ້ວິທີການກວດສອບບັນຫາ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ
 •  ການຂ້າໄວຣັສ, ການແຮັກລະຫັດວິນໂດເພື່ອຍາມຈຳເປັນ
 •  ການລົງວິນໂດ, ການລົງໂປຣແກຣມຕ່າງໆ, ການແບັກອັບຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼວງຫຼາຍ
 •  ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ການຕ້ັງເຄືອຂ່າຍ, ການຕັ້ງຄ່າສຳລັບສົ່ງເອກະສານຜ່ານເຄືອຂ່າຍ, ຫຼື ເຄືອຂ່າຍສຳລັບຮ້ານເນັດ ຫຼື ຮ້ານເກມເປັນຕົ້ນ