ແບບສຳຫຼວດຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຂອງນັກສຶກສາ ທີ່ມີຕໍ່ການສິດສອນຂອງຄູ-ອາຈານ ໃນ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ສົກສຶກສາ 2022-2023

ກົດເລືອກເອົາຫ້ອງຂອງຕົນເອງ

ພາກເຊົ້າ – ພາສາອັງກິດ

ພາກເຊົ້າ – ບໍລິຫານທຸລະກິດ – ການເງິນ

ພາກເຊົ້າ – IT & ITB


ພາກບ່າຍ – ພາສາອັງກິດ + IT


ພາກຄໍ່າ – ພາສາອັງກິດ

Foundation to LIFE Course

Year I

Year II

Year III

ພາກຄໍ່າ – ບໍລິຫານທຸລະກິດ + IT

ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນ

IT