fbpx

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດເທີມໃໝ່

 

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໃໝ່

 

ໃນສາຂາ ແລະ ຕາມວັນເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພາກວິຊາອັກສອນສາດ ແລະ ພາສາ

 • ສາຂາພາສາອັງກິດ ປີກຽມ ເລີ່ມຮຽນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2014 
 • ສາຂາພາສາອັງກິດຊັ້ນສູງ ເລີ່ມຮຽນເດືອນ ກັນຍາ
 • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດໄລຍະສັ້ນສຳລັບອົງກອນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ
 • ຫຼັກສູດພາສາເກົາຫຼີໄລຍະສັ້ນ
 • ຫຼັກສູດພາສາຈີນໄລຍະສັ້ນ
 • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກ

ພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ສາຂາຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ເລີ່ມຮຽນເດືອນ ກັນຍາ
 • ສາຂາການບໍລິຫານເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ໄອທີ ເລີ່ມຮຽນເດືອນ ກັນຍາ
 • ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ ເປີດຮັບທຸກໆຕົ້ນເດືອນ ເຊິ່ງມີຫຼັັກສູດດັ່ງນີ້
 1. ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີສຳລັບຫ້ອງການ Word, Excel, PowerPoint ມີທັງຫຼັກສູດຮຽນແຍກ ແລະ ຮຽນລວມ
 2. ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີສຳລັບງານອອກແບບ Adobe Photoshop ແລະ Adobe Illustrator
 3. ຫຼັກສູດຂັ້ນສູງ Microsoft Access ການສ້າງການຂໍ້ມູນດ້ວຍໂປຣແກຣມ MS Access
 4. ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ Adobe Dreamweaver
 5. ຫຼັກສູດຕິດຕັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ

ພາກວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

 • ສາຂາການບໍລິຫານທຸລກິິດ ເລີ່ມຮຽນເດືອນ ກັນຍາ
 • ສາຂາການເງິນ – ການບັນຊີ ເລີ່ມຮຽນເດືອນ ກັນຍາ

 

ສະມາດລົງຖະບຽນອອນລາຍໄດ້ ທີ່ນີ້

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ 021 353900 ຫຼື 021 353901

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: