ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັັ້ງໂປຣແກຣມ ZOOM ລະບົບ  ປະຕິບັດການ Window OS ດາວໂຫຼດ https://zoom.us/download ລະບົບປະຕບັດການ IOS ດາວໂຫຼດ https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 ລະບົບປະຕິບັດການ Android OS ດາວໂຫຼດ https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings   ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Window OSຫຼັງຈາກທຳການດາວໂຫຼດສຳເສັດ ໃຫ້ທຳການຕິດຕັ້ງໂດຍການກົດປຸ່ມ Save File   2. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກບ່ອນທີ່ເກັບໄຟຣໂປຮແກຣມ   3. ຫຼັງຈາກບັນທຶກໄຟຣທີ່ດາວໂຫຼດມາແລ້ວ ໃຫ້ເປີດໄຟຣເພື່ອທຳການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ   4. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດ ໃຫ້ເປີດ ໂປຣມແກຣມຂື້ນມາ ທຳການເຂົ້າໃຊ້ງານ ໂດຍສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານຜ່ານ Google Account ຫຼື…

read more