ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັັ້ງໂປຣແກຣມ ZOOM

  • ລະບົບ  ປະຕິບັດການ Window OS ດາວໂຫຼດ

https://zoom.us/download

  • ລະບົບປະຕບັດການ IOS ດາວໂຫຼດ

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307

 

  1. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ Window OSຫຼັງຈາກທຳການດາວໂຫຼດສຳເສັດ ໃຫ້ທຳການຕິດຕັ້ງໂດຍການກົດປຸ່ມ Save File

 

2. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເລືອກບ່ອນທີ່ເກັບໄຟຣໂປຮແກຣມ

 

3. ຫຼັງຈາກບັນທຶກໄຟຣທີ່ດາວໂຫຼດມາແລ້ວ ໃຫ້ເປີດໄຟຣເພື່ອທຳການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ

 

4. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດ ໃຫ້ເປີດ ໂປຣມແກຣມຂື້ນມາ ທຳການເຂົ້າໃຊ້ງານ ໂດຍສາມາດເຂົ້າໃຊ້ງານຜ່ານ Google Account ຫຼື Facebook Account ໄດ້

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດໃນການເຂົ້າໃຊ້

 

ວິທີການໃຊ້ງານ

  1. ເມື່ອເປີດໂປຣແກຣມຂື້ນມາຈະມີເມນູຕ່າງໆ ໃນກໍລະນີຢາກເປີດຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ ໃຫ້ກົດເຂົ້າໄປທີ່  New Meeting ເພື່ອທຳການເປີດຫ້ອງປະຊຸມໃໝ່

 

2. ໃນກໍລະນີເປີດໃຊ້ງານໃຫ້ກົດໃຫ້ກົດ Join with Computer Audio

 

3. ເມື່ອຕ້ອງການເຊີນຜູ້ໃຊ້ເອີ່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ໃຫ້ກົດປຸ່ມ invite ທາງລຸ່ມ

 

4. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີ Popup ຂື້ນມາວ່າ ໃຫ້ກົດເລືອກຄຳວ່າ Copy Invitation ເພື່ອທຳການກ໊ອບປີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງລິງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ

 

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ZOOM ໃນມືຖື

  1. ເຂົ້າໄປທີ່ App Store ຫຼື Play Store ຄົ້ນຫາຄຳວ່າ “ZOOM” ເລືອກແອັບ ZOOM Cloud Meetings ໃຫ້ກົດຕິຕັ້ງ ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສຳເລັດໃຫ້ກົດ ເປີດ ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ງານແອັບ

 

2. ໜ້າທຳອິດຈະເປັນໜ້າ Start a Meeting ໃຫ້ກົດ Sign in ເພື່ອເຂົ້າໃຊ້ງານ ສາມາເລຶອກເຂົ້າໃຊງານໂດຍໃຊ້ Email Account ຫຼື Facebook Account ກໍ່ໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າ Meet & Chat

3. ຖ້າຕ້ອງການເປີດການປະຊຸ່ມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ ໃຫ້ກົດ New Meeting ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີ Popup ຂື້ນມາວ່າ ໃຫ້ກົດເລືອກຄຳວ່າ Copy Invitation ເພື່ອທຳການກ໊ອບປີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສົ່ງລິງໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຊົ້າປະຊຸມ ຫຼື ຮຽນອອນໄລ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *