ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ Lao-Top College    ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດDiploma Course ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມTraining Courses ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດHigher Diploma of English ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕພາສາອັງກິດConnecting for Bachelor of Arts (English) ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມພິວເຕີທຸລະກິດHigher Diploma of IT for Business ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານທຸລະກິດHigher Diploma of Business Administration ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງການເງິນ& ການບັນຊີHigher Diploma of Financial & Accounting ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີHigher Diploma of Information…

read more