ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

Lao-Top College 

 

ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດ
Diploma Course
ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມ
Training Courses
 • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ
  Higher Diploma of English
 • ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕພາສາອັງກິດ
  Connecting for Bachelor of Arts (English)
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  Higher Diploma of IT for Business
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານທຸລະກິດ
  Higher Diploma of Business Administration
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງການເງິນ& ການບັນຊີ
  Higher Diploma of Financial & Accounting
 • ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ
  Higher Diploma of Information Technology
 • ຫຼັກສູດພາສາຈີນ
  Chinese Training
 •  ພາສາຫວຽດນາມ
  Vietnamese Training
  Korean Training
 • ຫຼັກສູດຄອມພິວເຕີ
  Computer Training
 • ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກ
   English Course for Junior

 

 • Adult Course 9/9/2019
 • Junior Course 28/8/2019
 • Weekend Course 24/8/2019
 • ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມຄອມພິວເຕີໄລຍະສັ້ນ
  ເປີດຮັບທຸກໆເດືອນ
  Computer Training Courses
  Start every month

 

 

Call: 021353900 or 021 353901

Email: info@laotop.net

 

Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *