fbpx

  ເປີດແລ້ວ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບນ້ອງໆນັກຮຽນລະດັບປະຖົມ ຫາ ລະດັບມັດທະຍົມທັງຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາເລີ່ມເປີດມາແຕ່ວັນທີ 17/06/2013 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນມື້ທຳອິດກໍເຫັນວ່າມີນັກຮຽນເຂົ້າມາສະໝັກຫຼາຍພໍສົມຄວນ  ໃນຫຼັກສູດ ນ້ອງໆຈະໄດ້ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ນຳຄູລາວ ຄູຕ່າງປະເທດ ຄອມພິວເຕີ ພ້ອມທັງມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສຶກສາໃນຊ່ວງລະດູປິດພາກຮຽນນີ້. ເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ຜ້ປົກຄອງທີ່ສົນໃຈຢາກໃຫ້ຍົກລະດັບພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກຕົນເອງກໍໂທມາສອບຖາຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021 353900-1 ຫຼື ຈະອີເມວ info@laotop.net  

read more