ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ທ່ານຈະໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ຮູ້ຈັກ​ການ​ຂຽນ​ໂປຣ​ແກຣມ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ

 

ລາຍວິຊາຮຽນ

Year 1

Year 1-1

– General English 1

– Philosophy

– Office 1

– Graphic 1

– Math

– Electricity

– Data structure

Year 1-2

– General English 2

– politic

– Office 2

– Graphic 2

– Fundamental of Electronic

– Programming 1

– Network

Year 1-3

– General English 3

– Office 3

– Web Design 1

– Relationship

– Database 1

– Programming 2

Year 2

Year 2-1

– General English 4

– Database 2

– E-Commerce

– Programming 3

– Data Analysis 1

Year 2-2

– General English 5

– Web Development 1

– Workshop

– Programming 4

– Hardware

– Data Analysis 2

Year 2-3

– English For Computer

– Web Development 2

– Content management System

– Operating System

– Project

– Linux

Year 3

Year 3-1

– Intern

Year 3-2

– Thesis writing

– OOP

Year 3-3

– Final Report

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

Information Technology (Higher Diploma)

 

ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫຼັກສູດ

ຄວາມສາມາດຫຼັງຮຽນຈົບ

·       ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານຈົນເຖິງຂັ້ນສູງ

·       ຮູ້ຈັກການຂຽນໂປຣແກຣມ

·       ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

·       ອອກແບບເວັບໄຊ

·       ພັດທະນາເວັບໄຊ

·       ການສ້າງຫຸ່ນຍົນ

·       ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ

·       ທ່ານສາມາດສ້າງໂປຣແກຣມຕ່າງໆໄດ້

·       ທ່ານສາມາດດູແລແລະພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ

·       ສາມາດອອກແບບເວັບໄຊແລະພັດທະນາເວັບໄຊໃຫ້ທັນສະໄໝສວຍງາມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

·       ສາມາດ​ເປັນ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ໄອ​ທີ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ

 

IT – Year I

Term 1

Term 2

Term3

Word/Excel

Photoshop

General English 1

Philosophy

Math1

Electric

PowerPoint/Publisher

Illustrator

Data Structure & Algorithm

Math2

General English 2

Politic

HTML

English for Computer

Relationship

Mechanic

CorelDraw

Basic Electronic

 

IT – Year II

Term 1

Term 2

Term3

Web Design

Network

Visual Basic.NET 1

Operating System1

C++

Basic Robotic

Web Develop(PHP)

Operating System2

Visual Basic.net 2

Repair

JAVA Programing 1

Object Oriented Programing

Web Develop (PHP+MySQL)

JAVA Programing 2

Thesis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *