ເພື່ອເປັນການກຳນົດໂຄງຮ່າງຂອງບົດຈົບຊັ້ນໃຫ້ເປັນໄປໃນລັກສະນະອັນເປັນເອກະພາບກັນຂອງ ນັກສຶກສາແຕ່ລະຄົນ ພາກວິຊາຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງຂອງບົດຂຶ້ນມາເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປໃນຮູບແບບອັນດຽວກັນ ໂດຍກຳນົດດັ່ງນີ້:

 

– ປົກຂອງບົດຈົບຊັ້ນ: ດາວໂຫຼດ

– ຮູບແບບຂອງບົດ: ດາວໂຫຼດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *