teaching tools ເຄື່ອງມືສອນອອນລາຍ google meet

ລວມຄູ່ມື ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສອນອອນລາຍ ສຳລັບຄູທຸກຊັ້ນ ທຸກໄວ ທຸກລະດັບ ດາວໂຫຼດໄດ້ຟຣີ ບໍ່ເສຍຄ່າຫຍັງ

Google Meet

ເວັບສຳລັບໃຊ້ສອນອອນລາຍແບບເຫັນໜ້າ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບທຸກຄົນທີ່ມີ Gmail

ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້

OBS

ໂປຣແກຣມສຳລັບບັນທຶກໜ້າຈໍການສອນ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ງານເພາະເປັນ Open source

ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້

ອັບໂຫຼດບົດຮຽນຂຶ້ນ YOUTUBE

Youtube ເປັນຊ່ອງທາງທີ່ໃຫ້ເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງນັ້ນ

ດາວໂຫຼດທີ່ນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *