fbpx

Thesis Templates of Lao-Top College

ຕົວຢ່າງບົດຈົບຊັ້ນຂອງວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ບົດຈົບປະເພດ Software ສາຂາ IT, ITB Download

ບົດຈົບປະເພດ ວິໄຈ ສາຂາ IT, ITB Download

ບົດຈົບປະເພດ ວິໄຈ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ການເງິນການບັນຊີ Download

ບົດຈົບປະເພດ ວິໄຈ ສາຂາພາສາອັງກິດ Download

%d bloggers like this: