1. Commit yourself to make lots of mistakes
  ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະທົດລອງສິ່ງໃໝ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດຂໍ້ຜິດພາດ
 2. Find hard work you love doing
  ຊອກວຽກທີ່ຍາກທີ່ເຈົ້າຮັກທີ່ຈະເຮັດມັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດບັນຫາໃດໆຂຶ້ນມາກໍຕາມ
 3. Invest time, energy, and money in yourself every day
  ໃຊ້ເວລາ, ພະລັງງານ ແລະ ເງິນທອງໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າເພື່ອທີ່ຈະພັດທະນາໂຕເອງໃນທຸກໆມື້
 4. Explore new ideas and opportunities often
  ສຳຫຼວດແນວຄິດໃໝ່ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ
 5. When sharpening your career skill, focus more on less
  ເມື່ອຕ້ອງການຈະພັດທະນາທັກສະຕົນເອງ ເຮົາຕ້ອງສຸມໃສ່ມັນຢ່າງເຕັມທີ່ພຽງຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ
 6. People are not minded readers tell them what you are thinking
  ຜູ້ຄົນບໍ່ແມ່ນນັກອ່ານໃຈ ສະນັ້ນຈົ່ງບອກໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຄິດ ຢ່າຄິດແຕ່ວ່າເຂົາຫາກຈະຮູ້ເອງ
 7. Make the sweet decision, take immediate action
  ຕັດສິນໃຈໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ລົງມືເຮັດທັນທີທັນໃດ
 8. Accept and embrace changes
  ເຫັນດີ ແລະ ຍອມຮັບຕໍ່ການປ່ຽນແປງທຸກໆຢ່າງ ເພາະບໍ່ມີສິ່ງໃດຈະຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ
 9. Don’t worry too much about what other people think about you
  ຢ່າກັງວົນເກີນໄປວ່າຄົນອື່ນເຂົາຈະຄິດແນວໃດ
 10. Always be honest with yourself and other
  ສື່ສັດ ແລະ ຈິງໃຈຕໍ່ໂຕເອງ ລວມເຖິງຄົນອື່ນນຳ
 11. Talk to lots of people in college and early in your career
  ຫາໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບໝູ່ໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານ
 12. Sit alone in silence for at least 10 minutes every day
  ພະຍາຍາມຫາເວລາຢູ່ກັບໂຕເອງງຽບໆ ເພື່ອທົບທວນຕົນເອງ 10 ນາທີຕໍ່ມື້. ໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວໂດຍບໍ່ມີຄົນ, ໂທລະສັບ, ປຶ້ມ ຫຼື ອື່ນໆອ້ອມຂ້າງເລີຍ ຢູ່ໂຕຄົນດຽວ ບໍ່ມີສິ່ງລົບກວນ
 13. Ask lots of questions
  ຖາມໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຟັງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
 14. Exploit the resources you have accessed to
  ສັນຫາປະໂຫຍດຈາກສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຮົາໃຫ້ໄດ້ ຫຼື ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
 15. Live below your means
  ປະຢັດມັດທະຍັດ
 16. Be respectful to all of the others and make them feel good
  ໃຫ້ກຽດທຸກໆຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີ
 17. Excel at what you do
  ເຮັດສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ
 18. Be who you were born to be
  ເປັນໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເກີດມາເພື່ອຈະເປັນ

ບົດນີ້ຄັດມາຈາກ Podcast ຂອງອາຈານ ນົບພະດົນ ຈາກ Nopadol’s Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: