ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທຸລະ​ກິດ

 

ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮຽນຮູ້ຈາກ​ຫຼັກສູດຄືການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີຂັ້ນພື້ນຖານ​ຈົນ​ເຖິງ​ຂັ້ນສູງ ພັດທະນາ​ລະບົບ​ຖານ​ຂໍ້ມູນ ສາມາດອອກ​ແບບ​ ແລະພັດທະນາ​ເວັບ​ໄຊ

 

ລາຍວິຊາຮຽນ

Year 1

Year 1-1

– General English 1

– Philosophy

– Office 1

– Graphic 1

– Organized and Management

– General Accounting

– Data structure

Year 1-2

– General English 2

– politic

– Office 2

– Graphic 2

– Human Resources Management

– Enterprise Accounting

– Network

Year 1-3

– General English 3

– Office 3

– Web Design 1

– Relationship

– Programming 1

– Principle of Marketing

Year 2

Year 2-1

– General English 4

– E-Commerce

– Programming 2

– Web Development 1

– Law of Enterprise

– Management of marketing

Year 2-2

– General English 5

– Web Development 2

– Programming 3

– Database

Year 2-3

– General English 6

– Programming 4

– Content Management System

– Workshop

– Project

– Linux

Year 3

Year 3-1

– Intern

Year 3-2

– Data Analysis

– Business Statistics

– thesis writing

– Web Development 3

Year 3-3

– Final Report

ຫຼັກສູດ
ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
ການຮຽນ
ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ພົບກັບອາຈານທີ່ປ່ຽມໄປດ້ວຍປະສົບການ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ
ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບ

  • ສາມາດນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຫ້ອງການເຊັ່ນ Word, Excel, PowerPoint ເປັນຕົ້ນ
  • ສາມາດສ້າງໜ້າເວັບໄຊໄດ້
  • ສາມາດສ້າງເວັບໄຊອອນລາຍ ຫຼື ເວັບຂາຍເຄື່ອງໄດ້
  • ສາມາດສ້າງງານພິມໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມອອກແບບ
  • ສາມາດສ້າງດຳເນີນການບໍລິຫານທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້

ວິຊາຮຽນ

 

ITB – Year I

Term 1

Term 2

Term3

General English (1)

General Accounting

Management

Philosophy

Photoshop

Word/Excel

General English (2)

PowerPoint/Publisher

Illustrator

Lao Politic

Data Structure

Organized and Management

Relationship

HTML

Enterprise Accounting

CorelDraw

Business Statistic

English for Business

 

ITB – Year II

Term 1

Term 2

Term3

Web Design

Network

Database

C++

Law of Enterprise

Web Develop (PHP)

Repair

Computer Accounting

JAVA Programming

Web Develop (PHP+MySQL)

Graphic for Marketing

Visual Programming

JAVA Programming 2

Thesis

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *