ຫຼັກສູດ / Course
ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕີ
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ / Requirement
ໃບປະກາດຊັ້ນສູງ, ໃບຄະແນນຊັ້ນສູງ ແລະ ຮູບຖ່າຍ

ປີ IV
ເທີມ 1 ເທີມ 2 ເທີມ 3
 • English for Tourism and Industry
 • Comparative Literature 1
 • Advanced Integrated Skills1
 • Listening and Speaking 3
 • Biology
 • Writing Skills 10
 • Speaking
 • English for Economic​s
 • Comparative Literature 2
 • Advanced Integrated Skills 2
 • Listening and Speaking 4
 • Writing Reports 1
 • Presentation Skills
 • History Economics Lao
 • Speaking
 • English for Economic​s
 • Advanced Integrated Skills 2
 • Listening and Speaking 4
 • Human Relations
 • Methodology
 • Presentation Skills
 • Speaking

 

ປີ V
ເທີມ 1 ເທີມ 2 ເທີມ 3
 • English for Business Management
 • English Translation 1
 • Listening and Speaking
 • Philosophy
 • Free Chosen 2
 • Speaking
 • English Translation 2
 • Listening and Speaking 6
 • Academic Subject Chosen 3
 • Speaking
 • Writing Proposal Final
 • Training
 • Study Tour
 • Speaking

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: