ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ, ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກສາມາດສອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ…

ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳຫຼັບເດັກ
ໂມງຮຽນ:
ຊົ່ວໂມທີໜຶ່ງ 17:00 ຫາ 17:50
ຊົ່ວໂມງທີສອງ 18:00 ຫາ 18:50

Level: Primary School = Year I

J1 J2 J3
Speaking Time Speaking Time Speaking Time
General English 1 General English 2 General English 3
Vocabulary 1 Vocabulary 2 Vocabulary 3
Movies / Activities Movies / Activities Movies / Activities

Level: Lower Secondary School = Year II

J4 J5 J6
Speaking Time Speaking Time Speaking Time
General English 4 General English 5 General English 6
Vocabulary 4 Vocabulary 5 Vocabulary 6
Movies / Activities Movies / Activities Movies / Activities

Level: Upper Secondary School = Year III

J7 J8 J9
Speaking Time Speaking Time Speaking Time
General English 7 General English 8 General English 9
Vocabulary 7 Vocabulary 8 Vocabulary 9
Movies / Activities Movies / Activities Movies / Activities
Writing 1 Writing 2 Writing 3
  Grammar 1 Grammar 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *