ຮຽນຮູ້ນຳອາຈານຄົນລາວທີ່ຈົບມາຈາກປະເທດຈີນໂດຍກົງ ເມື່ອຈົບແລ້ວສາມາດສົນທະນາເປັນເລີຍທັນທີ.
ມີອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝໃນການຮຽນ

ພ້ອມທັງກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃຊ້ທັກສະພາສາຈີນຢ່າງເຕັມທີ່

ເໝາະກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດຈີນ

 

Term Course
Term 1 Reading (Basic) Speaking (Basic) Writing (Basic)
Term 2 Reading (Advance) Speaking (Advance) AV* Writing (Advance)

 

ຮຽນວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: