ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທຸລະ​ກິດ

I.T for Business (Higher Diploma)

 

ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫຼັກສູດ

ຄວາມສາມາດຫຼັງຮຽນຈົບ

·       ໄດ້ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານຈົນເຖິງຂັ້ນສູງ

·       ຮູ້ຈັກການຂຽນໂປຣແກຣມ

·       ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ

·       ອອກແບບເວັບໄຊ

·       ພັດທະນາເວັບໄຊ

·       ອອກແບບງານສື່ໂຄສະນາຕ່າງໆ

·       ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ

·       ທ່ານສາມາດສ້າງໂປຣແກຣມຕ່າງໆໄດ້

·       ທ່ານສາມາດດູແລແລະພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ

·       ສາມາດອອກແບບເວັບໄຊແລະພັດທະນາເວັບໄຊໃຫ້ທັນສະໄໝສວຍງາມໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

·       ສາມາດສ້າງງານໂຄສະນາຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງສວຍງາມ

 

Year I

Term 1

Term 2

Term 3

1.                General English (1)

2.                General Accounting

3.                Business Statistic

4.                Philosophy

5.                Photoshop

6.                Word/Excel

1.   General English (2)

2.   Enterprise Accounting

3.   Organized and Management

4.   C Programming

5.   Data Structure

6.    PowerPoint/Publisher

1.    Management

2.    Lao Politic

3.    Relationship

4.    Law of Enterprise

5.    HTML

 

Year II

Term 1

Term 2

Term 3

1.   English for Business

2.   Web Design

3.   Network

4.   Database

5.   Illustrator

1.    Web Develop (PHP)

2.    Repair

3.    Computer Accounting

4.     JAVA Programming

5.    CorelDraw

 

1.   Web Develop (PHP+MySQL)

2.   Graphic for Marketing

3.    Visual Programming

4.     JAVA Programming 2

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *