ເລີ່ມຮຽນ: ວັນທີ 03/05/2016 ເລີ່ມລົງຖະບຽນ: ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາຫຼາຍສາຂາ ພາກເຊົ້າ-ພາກບ່າຍ-ພາກຄໍ່າ ມີສາຂາຮຽນດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຫຼັັກສູດການຮຽນ ລະບົບຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ພາສາອັງກິດ ຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກຮຽນ ຊື້ແບບຟອມສະມັກຮຽນ ເສັງທຽບລະດັບ(ເປັນການເສັງເພື່ອວັດລະດັບເທົ່ານັ້ນ) ລົງຖະບຽນຮຽນ ຮັບເອົາເອກະສານປະກອບການຮຽນ ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາ…

read more