New Term at Lao-Top College 

ເລີ່ມຮຽນ: ວັນທີ 03/05/2016

ເລີ່ມລົງຖະບຽນ: ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ ເປີດຮັບສະມັກນັກສຶກສາຫຼາຍສາຂາ ພາກເຊົ້າ-ພາກບ່າຍ-ພາກຄໍ່າ ມີສາຂາຮຽນດັ່ງລຸ່ມນີ້

ຫຼັັກສູດການຮຽນ ລະບົບຊັ້ນສູງ 3 ປີ

 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ບໍລິຫານທຸລະກິດ
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ການເງິນ-ການບັນຊີ
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
 • ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ 3 ປີ ພາສາອັງກິດ

ຂັ້ນຕອນໃນການສະມັກຮຽນ

 • ຊື້ແບບຟອມສະມັກຮຽນ
 • ເສັງທຽບລະດັບ(ເປັນການເສັງເພື່ອວັດລະດັບເທົ່ານັ້ນ)
 • ລົງຖະບຽນຮຽນ
 • ຮັບເອົາເອກະສານປະກອບການຮຽນ

ເອກະສານທີ່ຈະຕ້ອງນຳມາ

 • ໃບປະກາດ ຫຼື ໃບຄະແນນ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ
 • ຮູບຕິດບັດ ຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂທ: 021 353900 ຫຼື 021 353901

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ

ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າ

ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: