ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ, ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກສາມາດສອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ… ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳຫຼັບເດັກ ໂມງຮຽນ: ຊົ່ວໂມທີໜຶ່ງ 17:00 ຫາ 17:50 ຊົ່ວໂມງທີສອງ 18:00 ຫາ 18:50 Level: Primary School = Year I J1 J2 J3 Speaking Time Speaking Time Speaking Time General English 1 General English 2 General English 3 Vocabulary 1 Vocabulary 2…

read more