fbpx

  ເປີດແລ້ວ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບນ້ອງໆນັກຮຽນລະດັບປະຖົມ ຫາ ລະດັບມັດທະຍົມທັງຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາເລີ່ມເປີດມາແຕ່ວັນທີ 17/06/2013 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນມື້ທຳອິດກໍເຫັນວ່າມີນັກຮຽນເຂົ້າມາສະໝັກຫຼາຍພໍສົມຄວນ  ໃນຫຼັກສູດ ນ້ອງໆຈະໄດ້ຮຽນ ພາສາອັງກິດ ນຳຄູລາວ ຄູຕ່າງປະເທດ ຄອມພິວເຕີ ພ້ອມທັງມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເສີມທັກສະການຮຽນຮູ້ໃຫ້ນ້ອງໄດ້ສຶກສາໃນຊ່ວງລະດູປິດພາກຮຽນນີ້. ເຖິງບັນດາພໍ່ແມ່ຜ້ປົກຄອງທີ່ສົນໃຈຢາກໃຫ້ຍົກລະດັບພາສາອັງກິດໃຫ້ລູກຕົນເອງກໍໂທມາສອບຖາຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021 353900-1 ຫຼື ຈະອີເມວ info@laotop.net  

read more

ອີງຕາມການປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຂອງການສຶກສາ ແລະ ແຜນການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາໄດ້ວາງອອກ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນນັກສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂອງເຂດນະຄອນຫຼວງ.  ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບໄດ້ສ້າງຫ້ອງຮຽນຕື່ມອີກຈຳນວນ 5 ຫ້ອງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສິດສອນ ຂອງວິທະຍາໄລ. ຕາມແຜນການຂອງ ວິທະຍາໄລ ໄດ້ວາງອອກ ແມ່ນ ຮອງຮັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ທີ່ຈະໄດ້ເປີດໃນສົກສຶກສາ 2013-2014 ນີ້.  ການຂະຫຍາຍ ຈຳນວນຫ້ອງນີ້ຖືເປັນບາດກ້າວສຳຄັນຂອງວິທະຍາໄລ ເນື່ອງຈາກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍໂຕຂອງວິທະຍາໄລເອງ ດ້ວຍຄຸນພາບຂອງຫຼັກສູດການສິດສອນເຊິ່ງມີສື່ການສອນແບບຕ່າງໆ ຕະຫຼອດຈົນອາຈານຜູ້ເຕັມໄປດ້ວຍປະສົບການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນນັກສຶກສາຂະຫຍາຍໂຕໄວຂຶ້ນ. ວິທະຍາໄລ ເລີ່ມເປີດເດືອນ 7 ປີ 2007 ທີ່ບ້ານສະພານທອງກາງ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງອາຄາຫຼັງໃໝ່ໃນປີ 2009 ເຊິ່ງສຳເລັດໃນປີ 2010 ແລະ ເລີ່ມການສິດສອນໃນເດືອນ 4/2010…

read more

   ວິທະຍາໄລ ລາວ-ທ໊ອບ Lao-Top College    ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດDiploma Course ຫຼັກສູດເຝິກອົບຮົມTraining Courses ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດHigher Diploma of English ຫຼັກສູດເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາຕພາສາອັງກິດConnecting for Bachelor of Arts (English) ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງຄອມພິວເຕີທຸລະກິດHigher Diploma of IT for Business ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານທຸລະກິດHigher Diploma of Business Administration ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງການເງິນ& ການບັນຊີHigher Diploma of Financial & Accounting ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີHigher Diploma of Information…

read more

ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືອະນາຄົດຂອງຊາດ, ພວກເຮົາຈົ່ງພາກັນສ້າງເດັກນ້ອຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳລັບເດັກສາມາດສອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ… ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດສຳຫຼັບເດັກ ໂມງຮຽນ: ຊົ່ວໂມທີໜຶ່ງ 17:00 ຫາ 17:50 ຊົ່ວໂມງທີສອງ 18:00 ຫາ 18:50 Level: Primary School = Year I J1 J2 J3 Speaking Time Speaking Time Speaking Time General English 1 General English 2 General English 3 Vocabulary 1 Vocabulary 2…

read more